Vilém Laufberger

Z Pražský pantheon
Přejít na: navigace, hledání

29.8.1890 Turnov

29.12.1986 Praha

Pohřben


PD,1990

Šrobárova 48 (Státní zdravotní ústav)


Český fyziolog a lékař.Vstoupil do světové vědy teorií o účinku inzulínu.Objevil feritin,tj.tkaňovou bilkovinu s vysokým obsahem železa,formuloval teorii o existenci buňečné mřížky,dal svou "vzruchovou teorií" základ pro mnoho objevů v mozkové činnosti. Vypracoval metodu tzv.spaciokardiografie.


"Věda je všelidská služba člověku....První lékařskou ctností je svědomitost.Druhou ctností jest pokora nepřeceňující osobní schopnosti.Obecnou ctností je ctižádost.Lékařskému povolání specifickou ctností jest obětavost. V.Laufberger


V úvahách o svém životě napsal: "Tak jako mě první světová válka vytrhla z práce plné mladického nadšení a zbavila mě po čtyři léta vě- deckého prostředí a možnosti vědeckého růstu,tak i tato druhá světová válka přidala k tomu dalších pět let,v nichž jsem byl vyloučen z mož- nosti vědecky pracovat,pět let,tentokráte už života zkušeného badatele vytrženého ze středu problému žhavě sledovaných".

Je to povzdech člověka,který mohl víc,než dokázal,ale přesto doká- zal víc,než obvykle dokáže jeden pilný lidský život.Samotný čas,který ne- mohl ovlivnit,rozdělil jeho vědecký život do tři údobí: předválečné,mezi- válečné a poválečné.

Před l.světovou válkou a v ní: pocházel z váženého a vzdělaného ro- du lékařů,takže už na gymnasiu v Praze a Chrudimi nebylo pochyb,že půjde na lékařskou fakultu do Prahy a dokonce věděl,že bude lékařem a vědcem. Bylo pak samozřejmostí,že výtečný student bude pracovat v laboratoři prof. Babáka,Ale než do laboratoře nastoupil,ještě pobyl u významného prof.Hor- baczewského a v Halle n.S. si u prof.Abderhaldena osvojil poznatky z che- mie.Vyústěním jeho důkladné přípravy a horečného výzkumu bylo,že už v roce

1913 jako třiadvacetiletý objevil spolu s prof.Babákem morfogenický (schopnost měnit tvar) vliv štítné žlázy.Laufberger experimentem prokázal, že lze obojživelného mloka axolotla proměnit z vodního živočicha na sucho- zemského.Čili mladý vědec se stal spoluzakladatelem endokrinologie,čili vědy o funkci žláz s vnitřní sekrecí (vyměšování).

"Díky vývoji vnitřní sekrece nabyli obratlovci a člověk převahy nad tvorstvem ostatním",napsal Laufberger.

Nadějný student-vědec,který měl před sebou ještě 5.ročník studia, byl povolán Manifestem císaře pána do 1.světové války,aby potrestal Srby, kteří v odplatu za rakouskou anexí jejich území,spáchali atentát na jeho excelenci následníka trůnu Ferdinanda d´Este v Sarajevu.Mladý vědec ještě v roce 1916 stačil promovat a ve válce tak mohl být zařazen jako lékař a pracovat v lazaretu.

Měl štěstí,vrátil se z války,nevzdali mu čest památníčkem jako 10. milionům padlých.Svlékl vojenský mundur a vrhl se do studia experimentální patologie a organické chemie.

Meziválečné období 1918-1938: v roce 1920 jej prof.Babák pověřil za- ložením hatedry obecné a experimentální patologie na Masarykově universi- tě v Brně.Třicetiletý lékař a vědec si uvědomil,že jej potkalo mimořádné štěstí,protože všechno si musel budovat sám od počátku.Moravská metropole nebyla Prahou se staletou univerzitní tradicí,ale tím lépe pro člověka, který byl posedlý činnorodostí a neuměl jen sednout k hotovému.

V roce 1921 se v oboru habilitoval a hned za rok,v roce 1922,mu udě- lili mimořádnou profesuru.Po pěti letech byl jmenován řádným profesorem obecné a pokusné patologie (1927).Brzo se zařadil mezi čelné světové věd- ce lékařství objevem účinku inzulínu,který krátce předtím vyvinuli Bating a Best.Laufberger už v roce 1924 zjistil,že inzulin způsobuje blokádu glu- koneogeneze (nakupování cukru) v krvi.

V půli 20.let překvapil svět vědy důkazem,že vitaminy jsou nezbytné pro nižší obratlovce.A v druhé půli 20.let se přičinil o to,že byla jeho zásluhou,jak sám píše,"...poprve vyslovena a experimentálně podpořena mříž- ková teorie struktury buněčné".

Laufberger odešel z Brna do Prahy v roce 1936 a nesl si sebou další vědecký úspěch.Podařilo se mu lékařské veřejnosti předat další tajemství živočišného organismu.Psal se rok 1934,svět byl v křečích lidského zoufal- ství ze sociální bídy a v Německu se chystala nová válečná jatka,ale český vědec otevřel nový způsob,jak lidský život zachránit.Laufberger o svém objevu informoval vědce na mezinárodním sjezdu fyziologů v roce 1935 v Leningradě (dnes Petrohrad).Rozborem jaterního extraktu přišel na to, že obsahuje 26% železa.Do lékařské praxe se rozletěla zpráva o existenci ferritinu,který Laufberger dokázal připravit i krystalicky.

Jako vědec světové biochemické špičky o tomto objevu ještě referoval na 16.mezinárodním fyziologickém sjezdu v Zurichu (1938).Laufberger půso- bil na Karlově univerzitě,kde nastoupil na místo zemřelého prof.Hanáka. Československou republiku právě v Mnichově "prodali" (29.září 1938) Hitle- rovi,Německo obsadilo ČSR (15.3.1939) a Němci uzavřeli české vysoké školy i vědecké ústavy.Laufberger odešel jako praktický lékař na celou válku do Státního zdravotnického ústavu.

Po roce 1945: už v roce osvobození ČSR začal Laufberger pracovat na teorii nervové činnosti,o niž psal už roku 1928 a při rutinné práci lé- kaře ji studoval i za války.Potřeboval ji teorii ověřit experimentálně. Roku 1940 vydal k problému nevelkou studii a za dva roky (1947) už vyšla knižně jeho objevná monografie oboru s názvem "Vzruchová teorie".V této knize položil základy objevům,jež se týkaly modelu mozkové činnosti na principech kybernetiky,o niž v roce 1948 napsal knihu N.Wiener.Laufber- ger zkoušel svou originální teorii na lidech a dal se do sestavování kyber- netických modelů.Od něho pochází termín "vzruchové pole".Při této práci jej uchvátily grafické metody,čili sledování jednotlivých funkcí v čase.

Laufberger svým výzkumem obsáhl celou fyziologii.Byl vášnivým mate- matikem,fyzikem,chemikem,zvládl statistické metody a základy elektroniky. Vyústěním jeho vědecké práce v roce 1953 byly metody spaciokardiografie (prostorová diagnostika,jež znázorňuje trojrozměrně srdeční elektrické po- le).

Laufberger napsal bezpočet článků,studií,knížek a studentům vždycky důtklivě připomínal: Vědomosti jsou materiálem,schopnosti jich užívat ná- strojem,a mravní kvalita duchem,který nástroj řídí".

Třebaže byl vědec se zoufalým nedostatkem času,byl kantorem posed- lým hledáním,celý život aktivně sportoval a miloval hudbu. Lidi rozlišo- val podle jejich schopností a charakteru.