Albík z Uničova

Z Pražský pantheon
Přejít na: navigace, hledání
Mistr mediciny a práva Karlovy univerzity, osobní lékař a rádce krále Václava IV., kancléř pražské university a českého království. V roce 1412 pražský arcibiskup.
„Nejlepší nápoj je víno,nejlepší pokrm maso a největší radost žena.“
— Albík z Uničova, Pravidlo zachování zdraví.
Narození a úmrtí
  • 14. 3. 1879 (Ulm v Německu)
  • 18. 4. 1955 (Princeton v USA)
Památníky
Odkazy

V polovině prosince 1378 táhl královskou cestou z Hradčan přes Karlův most na Staré město a odsud na Vyšehrad sedmitisícový průvod, v němž byli lidé různých vládních a univerzitních distikcí, řemeslníci, studenti, prostě generalita i pěšáci života. Za rakví císaře Karla IV., šel mezi stodvanácti černooděnci s rozžatými svícemi i císařův sedmnáctiletý nástupce trůnu Václav. Snad tehdy spatřil uničovský student Albík poprvé krále Václava. V poslední den loučení v kruhu blízkých vyslovil v katedrále sv.Víta bývalý rektor Sorbony, mistr pražské univerzity Vojtěch Rankův z Ježova slova, jež vešla do čítanek. Nazval po římském zvyku Karla IV. „otcem vlasti“.

Pro dvacetiletého studenta z Uničova, který právě přišel studovat na artistickou fakultu, to byl jistě životní zážitek. Znal rodné hornické město (zal.1213), jež v roce 1213 založil Přemysl Otakar I. a pozval Sasíky, aby mu těžili železnou rudu, poznal i Olomouc, kde studoval v semináři a Praha jej uvítala nevídanou událostí.

Byl Němec a zřejmě ze zámožnější rodiny,jak napovídají skulinky do jeho života. A byl nesmírně nadaný, jak prokazuje jeho prospěch a vědecká kariéra. Praha už měla tehdy měla zásluhou Karla IV. kolem 40 tisíc obyvatel, měla jasnozřivostí českého vladaře od roku 1848 i vlastní univerzitu, aby se Češi, jak stojí v zakládací listině, se nemuseli doprošovat v cizině almužny. A univerzita sestávala z těchto fakult: teologická, dekretů (=právnická), lékařská a artistická. Právě poslední přijala Albíka na studium. Lze říci, že její široký program výuky vlastně zevrubně připravoval adepty studia odborných fakult.

Skromná data o Albíkově studiu prozrazují jeho bystrý intelekt,kte- rý vyčuhoval nad průměr.Studijní práce,jimiž získával tituly bakaláře a mistra obsahují i témata schizmatu (dvojpapežství - 1376),jež hýbalo ná- boženským světem.Karel IV.,který se dožil dvojpapežství,prý litoval,že rozdal polovic majetku země církvi.Albík měl bezpochyby v ruce knihy prof.oxfordské univerzity Johna Wyklefa,který kléru mimo jiné vytykal tou- hu po majetku,život v nemravu a volal po církvi,jež by neměla být organi- zací majetkovou,ale duchovní (insibilis).

V roce l382 Albík obhájil hodnost "bakaláře" a fakulta si jej vřadi- la mezi studentské konsultanty.Po třech letech svými studiemi doložil oprá- vněnost nosit titul "Mistra svobodných umění".Věděl však,co chce,protože současně obhájil na fakultě dekretů (práva) titul bakaláře a týž rok 1385 odjel z Prahy na slavnou univerzitu v Padové (zal.1212) u Benátek.Na této univerzitě kdysi působil státovědec,lékař,teolog Mistr Marsilius,autor te- orie státu "svorné nesvornosti",čili národní federace,která imponovala i Karlu IV.

Albík se vrátil roku 1395 do Prahy s titulem doktora práv paduánské univerzity,oženil se a s rodinou se usadil v Kovařské (dnes Spálené) ulici. Zřejmě učil na Artistické fakultě.Kupodivu se do jeho bytu začali trousit lidé nikoli za právní poradu.Rozkřiklo se,že v Kovářské ulici bydlí "zá- zračný" lékař Albík.Jak se jim stal,bůhví,ale docela jistě se někdy v ro- ce 1398 před jeho domem zastavil královský kočár,Albík musel rychle nastou- pit a kočár s nim hnal podél Vltavy na hrad Křivoklát.

Později Albík v populární knize "Regimen pro conservatione sanitas" (Pravidlo zachování zdraví) vyprávěl,že na hradě našel v široké loži sté- najícího krále Václava IV. Musel mu taktně vysvětlovat,že jeho alchimisté jej zbytečně koupají v kádích po růžovém a balzámovém oleji.Přemluvil ho, aby dodržoval přísnou dietu.A výsledek se stal pro Václava zázrakem.Všech- na jeho prchlivost se proměnila v krotkou laskavost a už Albíka nepustil. Albík musel do jeho služeb jako osobní lékař a protože se vyznal i v prá- vu,stal se i Václavovým osobním rádcem.Už v roce 1400 udělil Václav Albí- kovi aristokratický přídomek "z Uničova".

Titulovaný absolvent tří fakult zbohatl a koupil si nedaleko králov- ského dvora dům pár desítek kroků od kostela P.Marie na Louži,který stál v místech dnešní nové pražské radnice.Albík navázal s klérem přátelství, dokonce přidal tučný milodar a proto nemusel moc kněze přemlouvat,aby mu dovolili zbudovat u Panny Marie monstrózně vyšperkovanou rodinnou hrobku.

Zanedlouho Albík sáhl i po titulu doktora mediciny a sotva pětačty- řicetiletý učenec,který přednášel i na medicině,založil na pražské lékař- ské fakultě katedru dietetiky a diagnostiky.Jenže dobu jak průtrž mračen zčeřily rozpory mezi katolickým klérem a kritiky jejich rozmařilosti a zi- štnosti.Rektorem univerzity se stal M.Jan Hus,který návrhl králi,aby vrá- til univerzitu do českých rukou,jak to vyžadovala její zakládací listina. Vždyť za půl století už na ni měli 3 hlasy cizinci a Češi jenom jeden hlas. Král Václav v úctě k otcovu přání podepsal 18.1.1409 v Kutné hoře dekret, který poměr na univerzitě obrátil ve prospěch Čechů.("Dekret kutnohorský"). Václav Husovým stoupencům přál i v jeho rozepře s papežsky orientovaným

arcibiskupem Zbyňkem Zajícem z Hazenburka.Ten náhle zemřel a Václav na je- ho místo dosadil Albíka.Měl smířit oheň s vodou.Musel získat kněžské svě- cení a pak mu papež za 3600 florenů svěřil arcibiskupský stolec.

Po roce Albík poznal,že vodu s ohněm nesmíří a doporučil Václavovi za sebe rázného vojáka,olomouckého biskupa Konráda z Vesty a sám se usa- dil na místo převora Vyšehradu a papež mu k tomu připnul čestný titul bis- kupa v palestinské Kaidareji.

Albík si koupil "V alejích" (Národní třída) palác a žil v něm se dvěma dcerami.V knihovnách po něm zůstaly rukopisy "Medicinale Magistri Al- bici","Remedium contra rheuma" a další menší spisy.Dne 30.7.1419 srocený dav vyhodil katolické konšely z oken novoměstské radnice (první pražská de- fenestrace) a za pár dní Václava ranila na kunratickém hradě mrtvice.To už Albík byl dávno v Uhrách zřejmě u dvora Václavova bratra Zikmunda,jehož rovněž léčil.

V dějinách evropské civilizace byl Albík zařazen mezi největší lékaře své doby.

Zikmund Albík z Uničova

kolem 1358 Uničov na Moravě

27.7.1427 v Uhrách

PD,1903 Valentinská 91/1