Augustin Schramm

Z Pražský pantheon
Verze z 26. 12. 2019, 12:04, kterou vytvořil Tomáš Gardelka (diskuse | příspěvky) (naimportována 1 revize)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

2.3.1907 Horní Růžodol u Liberce 27.5.1948 Praha Pohřben na Olšanech

PD,Ludvík a Božena Kodýmovi 1988 Horní stromky 9 (odstraněna 1990)Německý antifašista.Od svých 20.let pracoval v mládežnických or- ganizacích.Ve válce byl důstojníkem Rudé armády a členem ukrajin- ského štábu partyzánů.Po válce pomáhal odbojovým,partyzánským a válkou postiženým občanům.
   Odcházel 27.května 1948 k sedmé ráno ze svého bytu v posledním

patře činžáku v krátké uličce Horní stromky do práce.Zazněl výstřel. Lidé se sběhli,ale život v něm dohasínal.Kdo jej zastřelil? Vraha nikdy nevypátrali.Kolovaly dohady,smyšlenky,Schrammovi byly podsouzovány růz- né politické hříchy,jež se našly.

   Pocházel z německé rodiny železničního zřízence a dětství trávil

většinou u dědy a babičky v Orlických horách.Po válce se k rodiřům vrá- til do Liberce.Vyučil se strojním zámečníkem a absolvoval průmyslovou školu.Jenže to se už doba přelila do nezaměstnanosti světové hospodář- ské krize (na milion nezaměstnaných v ČSR).V Německu se vyšplhal k moci Hitler a ve Španělsku začala bitba demokracie s fašismem gen.Franca.

   Rodina byla levicová a Schramm byl jako chlapec v Rudých skautech

Federace dělnické tělovýchovné jednoty,která byla pro Čechy i Němce spo- lečmá.V zaměstnání se ani neohřál a zůstal bez práce a v roce 1931 vstou- pil vlivem boje dělnictva s nezaměstnaností do Komunistické strany.

   Měl vzdělání,organizační schopnosti,neměl práci,proto jej zvolili

v severních Čechách do čela mládežnické organizace "Komsomol".V Sudetech už působila Německá Henleinova,jež volala Němce do houfu heslem "Heim ins Reich",domů do říše,jenže i s českým územím.Nevělo se mezoi Čech,ba ani prostými Němci,že Hitler už 5.března 1938 tajně podepsal akci "Fall grun",čili přepadení Československa.A pak rozvířili protičeský povyk na svém sjezdu sudetská Henleinova strana.

   Schramm byl informován,co se chystá.V dubnu l936 jej zvolili do Ú-

středního výboru KSČ,společnéhkterý pro Čechy i Němce.Měl působit na sjed- nocování mládežnických antifašistických organizací a vytvořit společnou organizaci "Svaz mladých".V listopadu 1936 založil v Teplicích,kde zuřil německý nacionalismus,protifašistickou německou organizaci "Deutsche Ju- gendbund in der ČSR" (Německá mládež v ČSR) a řídil všechny její národní sekce.Vysloužil si v Sudetech nenávist Henleinovy sudetoněmecké strany, což si jistě někdo s fašistů pamatoval.

   Koncem roku 1938,kdy Hitlerovi Francie a Anglie v Mnichově scháli-

ly smlouvou (29.9.1938),v níž ČSR musela Německu postout pohraničí,poku- sil se Schramm ustavit spolu se sociálně demokratickou a národně socia- listickou mládeží ilegální organizaci "Národní hnutí pracující mládeže". Bydlel v Praze a pomáhal německým antifašistům v útěku před Hitlerem do exilu.Znal i česky.Proto pobýval celé dny v Biskupském dvoře na Let- né,kde sídlil výbor pro politickou emigraci z Německa.

   Sám zůstal v Praze až do 15.března 1939,kdy Hitlerova vojska okupo-

vala Prahu a utéci se mu podařilo utéci v poslední chvíli do SSSR.Zdá se,že mu to pohraniční fašisté nikdy neodpustili,protože překážel jejich fanatisnu v pohraničí.

   Schramm prožil léta 1939-1942 ve stalingradském závodě na výrobu

traktorů,a pak zbraní.Zvládl ruštinu,proto jej zařadili do důstojnické školy Rudé armády a byl posílán do německých zajateckých táborů vysvět- lovat pravý stav věci o Hitlerovi a jeho agresi.Odveleli ho k parašuti- stické jednotce ve Svjatovinu u Kyjeva,kde se stal od června l944 poli- tickým instruktorem ukrajinského štábu partyzánského hnutí.

   Domů přijel po válce i s maďarskou chotí,s níž se seznámil mezi

partyzány.Přicházely tisíce lidí z německých lágrů a ze zákopů,zmrzačeni a nakost vyhublí do Němci vybrakované,rozbité a spálené země.Zůstalo hodně sirot,vdov bez prostředků i přístřeší.V malém Československu zahy- nolo na 36o tisíc lidí (stejný počet jak v USA).Schramm pracoval v apa- rátu Ústředí KSČ,kde měl na starosti pomoc válkou postiženým.

   V této službě jej ke konci května 1948 někdo zastřelil. Z jakých

pohnutek vrah přišel? Sudetští fašisté nezapoměli,že silně překážel.Ane- bo se někdo bál,že nezapomněl on? Jeho soused v domě vzpomínal,že smrtel- ně zraněn ještě zašeptal:"Tušil jsem to...".