František Pecháček

Z Pražský pantheon
Přejít na: navigace, hledání

15.2.1896 Záhornice u Městce Králového 3.2.1944 Mathausen Zahynul v německém koncentračním táboře

PD,1947 Jindřicha Plachty 1810/3Český gymnasta,pracovník Sokola a člen ilegální protifašis- tické sokolské organizace "Jindra".


 "Zde žili a byli zatčeni František Pecháček,vynikající sokolský

pracovník,zemský velitel odbojové organizace "Jindra" a jeho choť Milka Pecháčková,umučeni v koncentračním táboře v Mauthausenu.Obě- tovali životy za svobodu národa."

                Text na pamětní desce


   V červenci 1920 zazněl na 7.všesokolském sletu na Letné Sukův rázný,

vítězný "Sokolský pochod" na verše Sv.Čecha.S náčelnického můstku zavelel Jindřich Vaníček a holé letenské pláně vyrazilo obilí rukou ožehlých do- bronzu.Mezi cvičenci byl i čtyřiadvacetý Pecháček z Nové Paky,jemuž úřa- dy vyřizovaly cestovní pas.Dne 10.srpna 1920 jej obdržel a v rubrice po- povolání měl napsáno: "stavitelský praktikant".

   Po sletu odjel na Olympiádu do belgických Antverp na gymnastická cvi-

čení.Medaile mu tentokráte ušla jenom o vlásek.Příštího roku jej pozvali na gymnastická cvičení do Francie,na to do Jugoslavie a USA.Už byl přiví- tán jako známý gymnasta,který se dopracoval mezi světovou špičku.

   Dva roky po 7.všesokolském sletu jej Praha vítala s velkou slávou,

protože na klání v Lublani se stal mistrem světa v gymnastice.

   Pecháček sloužil v armádě a byl zařazen mezi důstojnický sbor a byl

tělovýchovný instruktorem s povinností udržovat armádu v tělesné kondici a hledat nové sportovní talenty.V roce 1925 si Pecháčka vyžádali Angličané, aby jim pomohl vychovat tělovýchovný instruktorský sbor.To však pro Pechá- čka neznamenalo,že přestane mezinárodně soutěžit,naopak nescházel na žád- ném soupeření a z každého si odvezl nějaký metál.Těch metálů,poděkování a nejrůznějších ocenění byla slušná řádka.Vsloužil si nakonec členství v Mezinárodní gymnastické federaci (FIG).

   Pecháček opustil armádu po deseti letech,oženil se s krásnou náčel-

nicí karlínské sokolské jednoty Milkou a manželé si pořídili dvoupokojový družstevní byt v Žižkově ulici (J.Plachty) na Smíchově.Oba byli členy ústředí cvičitelského sokolskému štábu.Milka si otevřela v Černé ulici gymnastickou školu a František,který měl za sebou nejenom plno mezinárod- ních gymnastických úspěchů.Působil v Sokole od dětství a nebylo povolaněj- šího člověka pro sokolský náčelnický štáb.

   Pecháček se stal vedoucím cvičitelských škol Československé obce so-

kolské,psal pro cvičence základní návody pro rozmanitá cvičení a publi- koval instruktorské návody pr nácvik např."Příklady cvičebních hodin v tě- locvičně".Tím pokračoval v Tyršově tlustospisu podrobných cvičitelských návodů i s vyobrazením.Pecháček stával stával na náčelnickém můstku Vše- sokolských sletů.

   V německém pohraničí vybuchly nacionalistické nepokoje a Češi byli

vyháněni ze Sudet.V březnu 1938 provedl Hitler tzv. "anšlus" čili připoje- ní Rakouska.Rakouští Němci jej většinou přivítali s velký enthusiasmem. Už 5.března Hitler podepsal tajný příkaz stejný "anšlus",který obdržel krycí název "Fall grun",to znamenalo přepadení ČSR.Přestrašené Francie a Anglie mu "Fall grun" usnadnily 29.září 1938 podepsáním "Mnichovské smlou- vy" bez přítomnosti ČSR.Ta legalizovala Hitlerovu okupaci nejenom Sudet. Mobilizace čsl.vojsk 23.září 1938 už byla jenom otázkou "být či nebýt",po- stavit se na odpor německé armádě či ne?

   Pecháček byl správcem sokolského domu na Malé Straně,když se Hitler

díval s Hradčan na "dobytí" Prahy bez výstřelu.Čechůn zbyly jen pěsti a hněv.Tehdy Pecháček odvezl svůj Harley Davidson k autopraporu do Milovic a v hodnosti štábního rotmistra byl u 47.pěšího pluku.Kdo a jak zradil své smlouvy s ČSR osvětluje české dějiny,jež jsou jednoznačné.

   Z 15.na 16.března 1939 vyvrátily německé tanky hraniční zátarasy

Československa a Pecháček,který byl náčelník ČOS rychle ukryl sokolské do- kumenty.Okamžitě navázal spojení s ilegálními sokolskými skupinami a po- máhal vytvořit tajné zpravodajské sítě.Umožňoval ohroženým lidem útěk za hranice,prostě dělal,co každý český vlastenec.

   Sokol vstoupil ve svých dějinách už podruhé do ilegality.Poprvé to

bylo v 1.světové válce,když Jan Čapek ustavil na italské frontě sokolskou jednotku,jež se stala předchůdkyní čsl.legií.Manželé Pecháčkovi pracovali v ilegální sokolské skupině "Jindra" a od září 1941 se Pecháček stal jej- jim zemským náčelníkem.

   Zjara roku 1942 vyskočil nad Čechami první výsadek z Anglie a man-

želé Pecháčkovi navázali spojení s výsadkem Antropoid,který spadl nedale- ko vesnice Nehvizdy s parašutisty Gabčíkem a Kubišem.Kubiš se objevil u Pecháčků,kde se konávaly často schůzky ilegálního sokolské skupiny "Jin- dra".Po atentátu ma říšského protektora Heydricha,který oba parašutisté provedli,Pecháčkovi tušili nebezpečí a odjeli do Nové Paky.Gestapo mělo příliš hodně udavačů a 20.července zatkli i Pecháčkovy.Milku po dvanácti dnech výslechů propustili,ale 8.října ji znovu zatkli.

   Pravda o jejich účasti na odboji se zřejmě provalila naplno a manželé

Pecháčkovi byli 8.ledna 1943 v době stanného práva odsouzeni k trestu smrti ve vyhlazovacím táboře Mauthausenu.Milku popravili s jednatřiceti odbojáři 26.1.1943,Františka 3.února 1944.