Jan Želivský

Z Pražský pantheon
Přejít na: navigace, hledání

80.-90.léta 14.stol. Humpolec 9.3.1422 Praha Pohřben v kostele P.Marie Sněžné

PD s bystou,K.Lidický 1960 Stroměstské náměstí,na zdi radniceČeský kazatel doby husitství,charismatický vůdce.Vedl 30.7.1419 k Novoměstské radnici lid,který žádal propuštění svých lidí. Katoličtí končelé odmítli a házeli na ně kameny.Oplatili jim defenestrací,čili vyhozením z oken (tzv.l. pražská defenestrace). Vůdce vojsk proti křižákům.Dne 9.3.1422 byl zlákan do Staromě- stské radnice a tajně katolíky popraven.


"Tento svět se podobá moři,je falešný,trpký a smrdutý.A tak jako

velká ryba pohlcuje malé,tak požírá boháč chudé".

                   Jan Želivský v kázání   V neděli 8.března 1422 odpoledne přišli dva staroměstští konšelé

za kazatelem Janem Želivským se vzkazem,aby přišel na Stroměstskou rad- nici.Dstavil se s několika stoupenci až nazítří.Konšelé s nim zprvu roz- právěli,ale pak se zprudka rozlétly dveře síně a vtrhl rychtář s biřici: "Stůjte,zjímáni jste!"

   Na radničním dvoře zůstalo ležet 17 bezhlavých těl a krev podtékala

vrata až na náměstí.Jan je mrtev,šturmovaly zvony u P.M.Sněžné,divoce a žalostně.Novoměstský lid se valil na Staroměstský rynek,vyrazil radniční portál a když spatřil v kalužích krve svého miláčka Jana s jeho druhy,za- čala krvavá msta.

   Jan do Prahy přišel kolem roku 1415 z premonstrátského kláštera

v Želivě.Byl velmi vzdělaný,výřečný,odvážný,nesmírně ctil názory M.Matěje z Janova,jednoho z prvních kritiků nešvarů v katolické církvi.Vyznával Kristovu prostotu tzv.valdenských,čili skupiny lidí vyznávajících Kri- stovu prostotu.Církev ji však prohlásila za kacířskou.Janovi byla mravní přikázání Bible mravní normou života.

   Vyhradili mu kazatelnici v kostele P.M.Sněžné na Novém městě.Ohni-

vý řečník v apakalyptických příměrech burcoval mravní svědomí posluchačů, kterých přibývalo: "Ten,kdo miluje Boha,se pro něho vystaví v nebezpečí, když vidí,že se proti němu dějí nepravosti",volal s kazatelny.

   Král Václav IV.dosadil na Staroměstskou radnice katolické konšely a

navíc ponechal jim vládu na všemi kostely.Ti okamžitě kališníkům zakázali prosebná procesí a všemožně omezovali jejich náboženská práva.Želivský s ka- zatelny P.Marie Sněžné bouřil,že bohatí konšelé jsou lupiči,zloději a po- valeči na radnici.

   V neděli 30.července 1419 se vydal od P.Marie Sněžné k Nové radnici

na Dobytčím trhu obrovský průvod lidí,který vedl Želivský.Průvod zamířil k Novoměstské radnici.Mluvčí žádali katolické konšely,aby okamžitě pro- pustili uvězněné kališníky,jenže ti začali na dav shazova s radnice kame- ny.Spoléhali na pomoc králova vojska.Jeden kámen zranil Želivského a když lidé spatřili svého miláčka v krvi,vyvalil vrata radnice a vyházeli konšely z oken.Tak české dějiny zaznamenaly "1.pražskou defenestraci".

   Když se prý král Václav IV.,který byl právě na kunratickém hradě a

snad mu někdo řekl,že v davu spatřili i jeho bývalý voják Jan Žižka,rozlí- til se až k smrti.Pak jej z události ranila na jeho kunratickém sídle mrtvice.

   Dav chudého lidu ovládl Nové město,jenže zanedouho na Prahu přitáhl

s křižáckým vojskem "drak ryšavý",jak přezdil krále Zikmunda Želivský. Jenže v Praze se objevila i vojska kališníků,vedena jednookým Žižkou.V Pra- ze se strhla 14. července 1420 první historická bitva Žižkova vojska se Zigmundovými křižáky.Zikmund byl poražen a Žižka jej zahnal z Prahy.Želiv- ský u P.M.Sněžné vášnivě kázal proti Zikmundovi,"...ještěru hroznému,čer- venému,sedmihlavému." Volal lidi do boje proti cizákům a sám se postavil do čela vojsk u Duchcova,Mostu a Žatce.

   V Praze se radnice dostala do rukou bohatých měšťanů.Želivský od své

biblické pravdy nikdy neustoupil.Na věži P.M.Sněžné zněly zvony jimiž byli svoláváni věrní biblické pravdy.S kazatelnice do řad věřících padala apokalytická slova o zrádnosti pánů.Želivský dosadil za nového hejtmana tá- boritu Jana Hvězdu z Vicemilic a spolu s nim Prahu znovu ovládl.

   Avšak volba na radnici v únoru 1422 stmelila bohaté bez rozdílu vy-

znání a na křesla konšelů dosedla liberální strana.Konšelé vystrašeni chu- dinou,odvolali hejtmana Jana z Hvězdy a na jeho místo dosadila Haška Ostro- vského z Valštejna.Za dva týdny na to,pozvali konšelé na Staroměstskou rad- nici k jednání Želivského a pak už tekla krev pod radničními vraty.Plačící a rozkácený lid si odnášel do kostela P.Marie Sněžné Želivského mrtvé tělo. A pak se ještě dlouho lid mstil za popravu svého vůdce.

   Z myšlenek ohnivého kazatele zbyly jenom písemné drobty.Dlouho se

však ozývala jeho velkolepá píseň: "Povstaň,povstaň,velké město pražské".


Socha,J.Lukešová,b.r. u zdi Novoměstské radnice (odstraněna)