Josef Vladimír Mašín

Z Pražský pantheon
Přejít na: navigace, hledání

2.8.1896 Lošany u Kolína

29.6.1942 Praha

Popraven Němci na střelnici v Kobylisích


PD,1946

Litovická 357/11


Český důstojník,plk.dělostřelectva.Jeden ze tří ilegálních zpravodajců pro čs.exilovou vládu v Londýně : Balabán-Mašín-Morávek. Člen odbojové vojenské skupiny "Obrana národa".Jeden z jeho vojenských přátel naň vzpomínal:"Mašín byl bouřlivák, nade vše ho zajímalo střelivo,zbraně,výbušniny." Kdo jej znali ještě z legií v 1.světové válce,by dodali,že překvapoval neuvěřitelnou odvahou a chytrostí ve výzvědné službě.Patrně proto,že se narodil vojákem,nesvlé- kl po válce vojenskou uniformu a zůstal v armádě nastálo.Postupoval ve vo- jenských distinkcích po stupíncích,jak tomu odpovídala jeho válečná ško- la,kterou absolvoval.

Od jara 1929 sloužil u 1.dělostřeleckého pluku Jana Žižky z Trocnova v Praze-Ruzyni.Bylo mu čtyřiatřicet a vysloužil si v důstojnickém sbo- ru u kolegů autoritu především odvahou,jíž nebylo nikdy nic těžké.Byla to přitozené poslání jeho života.

Když 15.března 1939 do Čech vtáhla německá okupační vojska,velel v ruzyňských kasárnách pluku.Nemohl jen unést potupu "Mnichovské smlouvy" (29.9.1938),kterou byla ČSR doslova "prodána" Hitlerovi,protože se Anglie a Francie domnivaly,že Hitlera tím ukonejší.Jenže kdyby mu mohli nahléd- nout do jeho tajných sejfů,zkistili by,že Hitler měl všechno do puntíku dávno připraveno.Už 5.března 1938 podepsal supertajný dokumet "Fal grun", pod nimž skrývalo "Přepadení Československa".Smlouva v Mnichově mu pomohla "legalizovat" původní záměr.Mašín se jako mnoho jiných nikdy nesmířil s tím, že se jednalo o ČSR bez ČSR.

Mašín o svěřené zbraně pečoval bezpříkladně,jakoby to byly věci živé, a pro něj snad i byly jako živé.Věnoval jim i volný čas,aby byly řádně čisté a vždy připraveny.Když do ruzyňských kasáren přišel rozkaz k demobi- lizaci,nemohl unést,aby složil zbraně bez boje,to odporovalo všem jeho zá- sadám.Odmítl zbavit se zbraní,protože věděl,jaký bude jejich osud,že pad- nou Němcům do klína a pak je zamíří proti zemi,která je vyrobila.V posled- ní chvíli jej nadřízeni přistihli,jak se chystal vyhodit muniční sklady do povětří,aby se jich Němci nezmocnili.

Nařídili mu,aby odevzdal svou zbraň,ale neuposlechl.Museli jej od- zbrojit násilím,dokonce jej suspendovali,vyvedli z ruzyňských kasáren a zakázali mu do nich vstup.To se v něm nevzpouzela jeho láska ke zbraním, ale láska k rodné zemi,kterou už jednou bránil za první světové války. V tom hrdinném vztahu k rodné zemi jistě nebyl sám,ale on v té nezvládnu- telné vášni neměl příkladu.

Bůhví jak získal zbraně určené pro pěchotu.S přáteli je pečlivě za- balil a v železných barelech zakopal někde ve Zličíně,v Radosti a Řepích. Sotva se Hitler navečer 15.března 1939 hrdě podíval z okna Hradu na poko- řenou Prahu,už byl na tajné schůzce důstojníků,kteří se dohodli na profe- sionálním vojenském odboji.Svou ilegální skupinu nazvali "Obrana národa". To byla přísaha vlasti na život a na smrt.

Mašín vytvořil v ilegální vojenské skupině trojici: pplk.Balabán, štkap.Morávek a on.Měla za úkol zorganizovat zpravodajskou službu,jejimž úkolem bylo získávání zpráv o německém vojsku,jeho plánech,o zbraních atd. Informace se předávaly exilové čs.vládě v Londýně.Úkol byl jasný,ale jeho naplnění vyžadovalo důvtip jak?

Kromě shrnování zpráv skupina prováděla nejrůznější sabotáže.K tomu bylo potřeba důvtipu a statečnosti.Zprvu navázali spojení s Londýnem pro- střednictvím kurýrní,legální cesty,kterou zprostředkoval pplk.Balabán.kte- rý zůstal na ministerstvu obrany.Získali na francouzském vyslanectví v Bu- dapešti kamuflovanou schránku.

Němci postřehli,že nitky ilegální činnosti se sbíhají v Budapěšti a začali pátrat po skupině v Praze,jež měla s Budapěšti styk.Signál k sig- nálu a na přelomu 1939-40 Němci tajnou schránku v Budapešti objevili.A pak měly úkol sítě jejich agentů i konfidentů,aby odhalily neznámé organizáto- ry odboje,neboť jejich činnost "...je Němcům velmi nebezpečná".

Mašínova zpravodajská skupina získala vysílačku,ale přes všechnu konspiraci,v níž byl Mašín mostrem,se do skupiny se vetřel konfident. Když pplk.Balabán vyšel 22.dubna 1941 ze svého utajeného bytu na Hanspaul- ce,zjistil,že dům je obklíčen gestapem.Strhla se přestřelka,v níž byl Ba- labán zasažen do nohy a gestapu se podařilo jej zadržet.U výslechu Bala- bán nikdy nepromluvil,takže za půl roku jej zastřelili jako první oběť stanného práva.

Po Balabanovi se řízení zpravodajské služby ujal Mašín.Bylo to v čase,kdy se Německo chystalo k realizaco akce "Barbarosa",čili přepadení Sovětského svazu.Gestapo si vytvořilo síť špionů i v SSSR,a tam zjistili, vysílání černých,tajných vysílaček na území ČSR.Dali pokyn zaměřovačům v Praze,kteří jezdili pražskými ulicemi v krytých autech.Lidé znali auta, která postávavala v ulicích.Mašín i Morávek byli dobře informováni o za- měřovačích už od 7.5.1941.Přemísťovali se.Ale 13.května 1941 gestapo za- chytilo vysílačku "Sparta II." v nuselské ulici Nad Terebkou.Mašín ote- vřel dveře a začal střílet,aby sešplhali po hromosvodu.Mašína chytili.

U výslechu mlčel.Po zveřejnění jeho foto se našli čeští náhončí. Oslaben mučením,napadl stráž,odpovídal jen česky a pak mlčel natrvalo.Po- pravili ho 30.června 1942 v hromadných popravách na střelnici v Kobylisích.