Karel Kutlvašr

Z Pražský pantheon
Přejít na: navigace, hledání

27.1.1895 Michalovice u Havlíčkova Brodu

2.října 1961 Praha

Pohřben na Olšanech


PD s bystou,Fr.Bartoš 2000

Táborská (boční zeď radnice)


Armádní generál,legionář.Velel rotě v bitvě u Zborova (1917),legionářský pluk po smrti pl.Švece sibiřskou magistrálou do Vladivostoku.V roce 1945 řídil vojenský útvar Pražského povstání.Byl zatčen v roce 1948,odsouzen na doživotí,amnestován 1961.Po roce 1989 jmenován armádním generálem i memoriam.Dne 5.května 1945 Pražané povstali proti Němcům,čili proti elitní milionové armádě gen.Schornera,jež utíkala před Rudou arnádou k Ameri- čanům na jihu Čech.Měli za to,že budou vůči nim milosrdnější než sověti. Těm zplundrovali,spálili zemi a zanechali za sebou 22 milionů mrtvých,či- li přes 40% mrtvých 2.světové války.Hitler v berlinském bunkru se nedoká- zal ani sám zastřelit.Česká národní rada v čele povstání měla k dispozici jenom malou ilegální jednotku "Bartoš" generála Kutlvašra,člena Národní rady.

Dne 7.května Pražané krváceli a museli chtěnechtě učinit záchranný krok:uzavřeli s Němci úmluvu,že uvolní průchod jejich vojsk Prahou za pod- mínky,že vojsko složí zbraně.Elitní černooděnci ale v noci na 8.května vzali Prahu útokem,prodrali se k jejímu středu.V ulicích bylo z harampádí na 1600 barikád,proti puškám stála německá děla a tanky.Praha hořela,roz- hlas zoufale volal o pomoc.

Sovětská vojska měla na 6.-11.května připravenu ofenzívu l.,2.a 4. ukrajinského frontu velitelů Koněva,Malinovského a Jeremenka,čili tzv. "pražskou operaci",jak předpokládala dohoda s Američany.Byla to sově+tská tzv. armáda "Střed" a podle dohody s Amerikou byly rozděleny osvobozene- cké zóny.Na volání Prahy o pomoc vyrazily z Drážďan ku Praze tanky a zrána 9.května se vojska 3.a 4.tankové armády generálů Rybalka a Leljušenka ob- jevila v Praze.Praha hořela,neustále volala o pomoc a ta přišla krátce před tím od tzv.vlasovců,vojsk gen.Vlasova,bývalého Stalinova generála, který prohře důležité bitvy ze Stalina utvořil nacionální armádu a přidal se k Němcům.Válka skončila u Slivice na Příbramsku až 11.května německou střelou,jež dodnes trčí ve věži kostela.Do ruského zajetí padlo na 800 ti- síc německých vojáků.

Hned koncem května 1945 předal sovětský velvyslanec čsl.vládě notu, ježobshovala nesouhlas s podepsáním dohody České národní rady s německým vojskem.Zodpovědnost nesl pl.Kutlvašr.Důsledkem bylo jeho tiché odstavení z hlavního vedení čs.vojsk a byl pověřen fukcí velitele vojenské jednotky v Plzni,odsud jej odveleli na místo zástupce velitele 3.vojenské oblasti v Brně.Kutvašr byl však armádní autoritou nejen distinkcemi,ale i třiatři- ceti roky v armádě.

V roce 1913 odjel jako sedmnáctiletý úředník firmy zemědělských strojů do Ruska,jenže po roce vypukla l.světová válka a musel v Rusku zů- stat.Češi měli na Rusi dvě krajanské organizace,které ustavily vojenskou jednotku "Česká družina".Kutlvašr a s nim i jeho bratr se do české jednot- ky přihlásili a v června 1916 Karel obdržel za statečnost v boji hodnost poddůstojníka.Bratři bojovali 2.července 1917 u Zborova na Ukrajině v Tar- nopolské oblasti u říčky Strypy a vyznamenali se.Karel velel dělostřelecké jednotce a bitvu přežil,ale bratr padl.

V říjnu 1917 sovětské Rusko uzavřelo v Brestu mír s Němci.Byla to nezbytnost,protože vybuchovaly sociální bouře.Vznikla Rudá armáda a z čes- kých vojáků v dohodě s novou vládou Sovětů čs.legie,jež měly být sibiřskou magistrálou převezeny do Vladivostoku a lodí do Francie.V obrovském vojen- ském zmatku občanské války v Rusku,se legie dostávaly do konfliktu s Rudou armádou.Na cestě českých legií magistrálou se vzněcovaly boje.Kutlvašr zpr- vu velel 3.praporu čsl.střeleckého pluku.V legiích došlo k reptání,skleslo- sti,jež vyústily v sebevraždu velitele pl.Švece,který chtěl svou smrtí probudil morálku vojsk.Za pl.Švece převzal velení pluku Kutlvašr a dovedl čs.legie od bojů v Samaře,Penze,Kazaně,Simbirska až do Vladivostoku,kde se legionáři nalodili na loď Zonan Maru,která je zavezla do Francie.Okružní cesta světem skončila 31.ledna 1920 v Praze.

Kutlvašrovi bylo 25 roků a čtyři dni.Stal se jako legionář hrdinou národa a jako podplukovník zůstal v armádě.V letech 1920-1923 velel pěšímu pluku v Praze a pak v Českých Budějovicích.S šarží plukovníka odešel do Chomutova k 2.pěší armádě a v květnu 1928 obdržel výložky brigádního generála pěchotního učiliště v Milovicích.Od roku 1934 zůstal u 4.disloko- vané divize v Hradci Králové.Stavěla se hraniční opevnění v Orlických ho- rách,přišla mobilizace a diktát Mnichovské dohody (29.9.1938).

Po anexi ČSR 15.3.1939 Německem se Kutlvašr začlenil do vojenského odboje "Obrana národa".

V červnu 1948 abdikoval prezident Dr.E.Beneš a nastoupila vláda komunisty Kl.Gottwalda.Gen.Kutlvašr byl dán do výslužby a pak jej obvini- li ze spolupráce s protistátní skupinou "Pravda vítězí".Dne 16.května 1949 byl odsouzen na doživotí.Prožil ve vězení 12 roků a rok po návratu z vězení zemřel na třetí infarkt.

Byl jednou z obětí z brutálních procesů 50.let,jež dva sovětští po- radci s českými nohsledy dovědli do justičních vražd a nucených pracovních táborů.Kutlvašr byl rehabilitován,ale jeho osud zůstal mementem pro budou- cnost,aby jen demokracie a humanismus vládly v české zemi.