Laco Novomeský

Z Pražský pantheon
Přejít na: navigace, hledání

27.12.1904 Budapešť 4.9.1976 Bratislava Pohřben v Bratislavě

PD bystou, A.Trizuljak,D.Kotek 1986 Purkyňova 4,Dům slovenské kulturySlovenský básník,novinář a politik.Ministr vědy a umění,předse- da Slovenské národní rady,Matice slovenské,Svazu spisovatelů aj. Ze sbírek:"Otvorené okna" (1935),"Španělská oblaka"(1937),"Vila Tereza","Stamotial".Z publicistiky:"Čestná povinnosť".


"...len čo prestáva byť ´idea´ púhym ideálom a prevtěluje sa do systému vlády a jej moci,okrátko ztráca svoj povab od chvile,keď sa stala mocou, dokonca nešetrnou mocou nad ludmi,a nie s ludmi a pre ludi".

             Laco Novomeský:Slovenské pohlady 1968


   F.X.Šalda z jeho první sbírky "Nedela"(1927) postřehl,že se zrodil

nevšedně osobitý básník s "dobrou proletářskou poesií většinou čisté prá- ce..". Na poetu jej už pasovali na učitelském ústavu v Modré.Potom učil v Bratislavě a to se už rodině krejčího vedlo pak lépe.

   Novomeský byl mezi mladými slovenskými básníky rozpoznatelný.Jeho

verš byl jasný,poetický a myšlenkově hutný.Prostě ropoznatelný v sloven- ské mladé poesii. Laco psal do časopisu "Mladé Slovensko" a nebál se jas- ně formmulovat poctivě vytrápené myšlenky.V roce 1924,to mu bylo dvacet, se přihlásil v Praze na studium literatury.To už byla doba,kdy už dohasí- nalo údobí tzv. proletářské poesie,která se zrodila z vlivu socialistické ruske revoluce.

   Novomeský vstoupil na škole do "Volného sdružení studentů sociali-

stů".Na nebi slovenské kultury se objevila trojice mladých intelektuálů: D.Okali-A.Siracký a V.Klementis,která se názorově profilovala v literární a vědecké revui "D.A.V." (jsou to první písmena jejich křestních jmen). Jejich mladá polemika často neznala kompromisu a Novomeský nezůstal poza- du v odvážné formulaci svých názorů.

   Začas přesídlil do Prahy natrvalo a pracoval v redakci Rudého večer-

níku.Bylo mu čtyřiadvacet (1928),když jako známý literát a novinář prová-

zel po Slovensku ruského spisovatele I.Ehrenburga.

   Pro něj psát znamenalo hledat kořeny příčin,souvislosti toho či onoho

jevu.Měl tomu velkou příležitost v lednu 1931,kdy v ČSR nezaměstnanost vzrostla vlivem světové hospodářské krize málem na milion lidí a Novomeský v DAVu jakoby prorocky napsal: "..dějiny nezaznamenaly krutější přechodné období,jaké bude v nastávající roky,potřístěné krví a slzami".Tři byly tři roky před nástupem Hitleta k moci.Kdo lépe tehdy poodkryl vývoj času?Kdo hlouvěji vytušil,že Hitler zneužije sociální bídy a německého šovinismu k rozpoutání nacionální histerie.Do tří let už Hitler rozjitřil i sudetské Němce.

   Novomeský se účastnil kongresů pokrokových umělců v Paříži a Barce-

loně a s Picassem,Aragonem,Moraviou,P.Nerudou a mnoha osobnostmi varoval svět před německým fanatismem.V roce 1937 už jeho sbírka "Španělská oblo- ha" byla plná obav z výsledků bitvy demokracie ve Španělsku s fašismem,kte- rý zabil nejlepšiho španělského básníka Lorcu.

   Novomesského sbírky ze začátku třicátých let "Romboid"(1932) a "Otvo-

rená okna"(1935 (státní cena) jsou přechodem od proletářské poesie dvacá- tých let k hlubšímu poznání lidství.To je koneckonců zřejmé z jeho vývo- jové jasnozřivosti.Výtvarně doprovodila jehooceněnou sbírku malířka Toyen a teoretik a grafik Teige.Organizace levých intelektuálů třicátých let "Levá fronta" zorganizovala celonárodní diskusi o živých otázkách kultury doby.Novomeský napsal hodně polemik a studií.Narážel pochopitelně na cen- zuru,takže si tiskové přestupky často odpykával za mřížemi.

   Další sbírka "Pašovaná cerúska" je už psána těsně před Hitlerovou

anexí ČSR.Tehdy si odpykával své názorové "viny" v ilavské věznici.

   Novomeský psal slovensky i česky a působil v českých i slovenských

novinách.Vyjížděl i do zahraničí,řečnil na shromážděních,provázel účastníky pražského sjezdu Pen-clubu po Slovensku.Teige jej tehdy vybídl,aby se vy- slovil k době básnicky a Novomeský napsal známou sbírku "Svatý za dědinou". Psal ji roku 1938 v Senici,kde mu srdcem protékalo dětství u dědy a babičky o prázdninách a kde znal každý kout,ba i svatého,stojícího za dědinou.

   V roce 1940 jej v Bratislavě,kde bydlel u spisovatele J.G.Tajovského

a úřadoval v Obilní společnosti,zatkli.Dvakrát seděl ve věznici v Ilavě. V roce 1943 dovršil ilegální činnost tím,že se stal členem ilegálního vede- ní Komunistické strany Slovenska v povstalecké Baňské Bystrici.Dne 7.dub- na 1944 jako člen Slovenské národní rady odstartoval z letiště Tri duby do Londýna za Dr.Benešem,aby jej informoval o průběhu slovenského povstání. Pak cestoval do Moskvy.

   Po válce promluvil 28.srpna 1945 už jako předseda Národnej rady a

poverenec školstva a osvety v Baňské Bystrici k vědecům a umělcům:"Vlastní matkou evropské tragedie v letech 1933 až 1945 bylo důsledně liberalisti- cké chápání demokracie,jež opanovalo západní Evropu.Bylo pro svobodu i za cenu nesvobody".

   Za pět roků jej obvinili z buržoasního nacionalismu a odsoudili na 10

roků do žaláře.V roce 1955 byl podmíněně propuštěn,ale rehabilitován až po osmi letech (1963).Vrátil se k poesii vzpomínkovou poemou "Vila Tereza" (1963,státní cena) a sbírkou "Sťamotial" s moudrým podtextem návratů k bru- talitám,které mu tvrdě vydláždily život.

   Sbírkou "Nezbadaný svet" a výběrem z bohaté publistiky "Čestná povin-

nosť","Slavnosť istoty" aj. uzavřel svůj plodný,tragický,moudře vyrovnaný život.Četná vyznamenání a řády,jimiž jej ověšeli,nezacelily rány.Zbyly jizvy poznání.Ehrenburg napsal,že jej pokládá "za velkého básníka naší epo- chy" a ctil "roky jeho života,- ty jsou neodmyslitelné".