Přemysl Pitter

Z Pražský pantheon
Přejít na: navigace, hledání

21.6.1895 Praha 15.2.1976 Curych ve Švýcarsku Pohřben v Curychu

PD,P.Krybus 1992 Miličův dům na ŽižkověČeský křesťanský humanista,kazatel a spisovatel.Založil v Praze po vzoru "Jeruzaléma" J.Mlilíče z Kroměříže dům pro chudé a opuště- né děti.Po 2.světové válce se postaral o židovské děti z Terezína a německé děti internovaných Němců.Působil 10 let v uprchlickém táboře "Válka" u Norimberku.Kazatel Husova sboru v Curychu.Z knih: "Duchovní revoluce v srdci Evropy","Nad vřavou nenávisti".


 "Spatřovat zlo v jeho podstatě a účincích a přitom si uchovat bratr-

ský poměr ke všem lidem,to jest ono velké umění,kterému se musíme učit."

                         Přemysl Pitter   Ve vřavě první světové války byl Pitter na Černé Hoře zraněn.Mladý

vyznavač boží spravedlnosti už nechtěl zabíjet a dvakrát ze zákopů uprchl. Válečný soud mu vyměřil trest smrti.Snad to by zázrak,vyvázl,což utvrdilo jeho víru v boží prozřetelnost,věřil,že život nepatří jemu,ale Bohu."Nade- vše protiví se učení Kristovu služba mečem,ježto splácí zlo zlem",přečetl si u Petra Chelčického za studií na Husově teologické fakultě.Stal se pro- to náboženským humanistou.

   U otce se naučil základům tiskařiny,pak chodil do grafické školy a

přitom se cílevědomně vzdělával.Snažil se na Žižkově,kde bydlel,získat lidi pro svou víru,že systém vzájemné sociální pomoci a zejména péče o chudé děti dá společnosti humannější podobu.Kázal,psal,vydával letáky o podstatě a smyslu svého přesvědčení a po čase se mu podařilo získat ne- jenom podporu lidí,ale hlavně lidi vtáhnout do stejné nábožensko-sociální víry.Žádná hnutí se neobešla bez tisku a Pitter proto založil měsičník "Sbratření",který zastavili v roce 1940 nacisté.Pitter získával vroucno- stí své víry i velmi vzdělané spolupracovníky,mezi nimiž byla i spisova- telka P.Moudrá.

   Ve světě už existovalo silné mezinárodní křesťanské hnutí studentů

v křesťanské organizaci YMKA,jeimž čele byli filosof prof.E.Rádl,teolog J.L.Hromádko a J.Šíma.Pitter se jen málokdy neúčastnil mezinárodních kon- ferencích hnutí IFOR (Intern.Felloreskip of Recociliation),jež odmítalo vojenskou službu.Brzo po vzniku ČSR poslal prezidentu T.G.Masarykovi vo- jenskou knížku s odůvodněním,že odmítá militarismus,jenže zákon je zákon. Odseděl si půl roku a jenom na přímluvu spisovatele R.Rollanda jej pusti- li na svobodu.

   V cizině poznal známé osobnosti: Švýcara Leonharda Ragara,zakladate-

le náboženských socialistů,dva Němce F.Siegmunda a Schutze,kteří se pro hlásání křesťanství vzdali universitní kariéry,H.Hoffmana,který za- světil život polsko-německému smíření,Finku Mathildu Wrede,která chodila mezi vězně.Všechno pramenilo v "důvěře v člověka,...v to boží,co je v člo- věku" (Pitter).On sám byl jedním z hlasatelů bohabojného života a zúčast- ňoval se i s cílem získávat příznivce i mezinárodních misií.

   V roce 1926 poznal ve Švýcarku překladatelku Olgou Fierzovou,kterou

pozval do Prahy,aby se podívala na jeho "Miličův dům",který pro chudé dě- ti na Žižkově zbudoval.Po roce se spolu vydali za R.Rollandem,aby mu vy- slovili úctu a plnou solidaritu s jeho slavným "Výkřikem proti vraždění". A pak už spolu zůstali do smrti.

   Pitterova žižkovská dětská opatrovna "Miličův dům" vyrostla z jeho

přesvědčení,že člověk může pro člověka učinit hodně,jestliže se nezprone- věří svému lidskému poslání.Stejně přemýšlel předhusitský kazatel Jan Milíč z Kroměříže,když založil v Praze dům "Nový Jeruzalém",v něm pečoval o mravně zpustlé dívky.Pro tento lidský cíl se potrápilo v dějinách hodně lidsky čistých duší a jenom silní dokázali víru neztratit.Pitter udělal neuvěřitelně hodně práce a nikdy se své víře nezpronevěřil.Jeho "Miličův dům" měl klubovny,dílny,hříště.Jenže,kdo dokáže holýma rukama vykouzlit zázrak a vymalovat jej,aby jiný uvěřil?

   Pitter v roce 1933 přesvědčil vinohradského stavitele Skorkovského,

aby se stavby "Miličova domu" ujal.Kolik splátek Pitter poslal,tolik zdí přibylo.A Pitter se nevzdal a o vánocích 1933 se chudé a opuštěné děti už do opatrovny stěhovaly.V roce 1936 přistavěli další část a tak vzniklo cosi jako Ammerlingovo všeučiliště Budeč ve 40.letech 19.století.

   V roce 1938 se Miličův dům rozrostl o zotavovnu v Holoubkově na Roky-

cansku a dětský tábor ve vedlejším Mýtě.Při vší láskyplné dřině Pitter vydával publikace a kázal vroucně a pln víry.Pro představu z titulů jeho publikací: "Mystika křesťanství"(1921),"Z hloubky Havlíčkovy duše"(1921), "Nové cesty mírové politiky"(1929),"Vegetarismu,pro a proti"(1934).Napsal monografie o L.N.Tolstém,P.Chelčickém,T.G.Masarykovi atd.

   Ve 2.světové válce ukryl před Němci židovské děti a bezprostředně

po válce přivezl do zkonfiskovaných čtyř zámků nemocné děti z lágru v Tere- zíně.K nim přibyly i německé děti odsunutých sudetských Němců.Vizí,jak uči- nit svět lepším,bylo a je ve světě bezpočet,ale málokdy jejich alespoň částečné realizace přetrvají.A když přetrvají dlouhý čas,pak jenom za cenu nadliského úsilí.Pitter pracoval v "Lize pro lidská práva",ale jeho práva učinit alespoň málo opuštěných dětí šťastnými byla po válce omezována. Zejména po roce 1948,kdy byla v zemi nastolena vláda ideje,že budováním spravedlnějšího sociálního režimu státu musí zaniknouat všechny jiné způ-

soby charitativní činnosti.Ikdyž práva dětí zakotví zákon,mohou je naplňo- vat i jiné způsoby činnosti,byť jsou charitativní.To nepochopil ideový fanatismus doby a úřady začali Pitterovi dělat potíže.Omezovali a pak i potlačovali jeho charitativní činnost.

   V roce 1952 ztratil Pitter bezmála všechny pravomoce a rozhodl se

k odchodu do emigrace.Deset roků duchovně a sociálně zvedal ztracené ilu- ze uprchlíků v táboře "Válka" u Norimberka a potom s Fierzovou zakotvili natrvalo v Curychu,kde se stal kazatelem Husova sboru Čechů a Slováků. Psal,mluvil k lidem doma z rozhlasu Svobodná Evropa a vedl exilové nakla- datelství "Konfrontace".Z řady jeho knih ("Na předělu věku","A co my dnes? atd.) obdržel jeho spis "Duchovní revoluce..." literární cenu curyšské kantonální vlády.