Vladimír Iljič Lenin

Z Pražský pantheon
Přejít na: navigace, hledání

vl.jm. Uljanov

22.4.1870 Simbirsk

21.1.1924 Gorki u Moskvy

Pohřben v mauzoleu v Moskvě


Pomník, manž.Kodetovi 1983

Vítězné náměstí (odstraněn 1990)


Ruský politik a teoretik.Vycházel z teorie K.Marxe a B.Engelse. Založil Komunistickou stranu Ruska a řídil od 25.října (7.listopadu) 1917 v Rusku revoluční převrat od carismu k socialistickému uspořádání života v zemi,což vyvolalo světový ohlas.Předseda rady ministrů.Z díla:"Vývoj kapitalismu v Rusku"(1899),"Materialismus a empiriokriticismus"(1908),"Stát a revoluce (1917),"Dětská nemoc levičáctví v komunismu (1920) aj.Dílo má přes 50 sv.


"Chceme se domoci nového,lepšího uspořádání společnosti:v této nové, lepší společnosti nesmí být ani bohatých,ani chudých,všichni budou muset pracovat.Plodů společné práce musí užívat nikoli hrstka boháčů, nýbrž všichni pracující.Stroje a jiné vymoženosti musí usnadňovat práci všem.Tato nová,lepší společnost se jmenuje socialistická.Učení o této společnosti se nazývá socialismus"

V.I.Lenin "K vesnické chudině",1921


Poprvé byl Uljanov v Praze 7.-19.září 19OO.Vrátil se po tříletém vy- hnaství na Sibíři,kde přes obrovské obtíže s pomocí choti a přátel našel cesty k studijním pramenům a napsal knihu "Vývoj kapitalismu v Rusku",jež má 500 s.).Bylo mu třicet.V Petrohradě jej znovu zatkla policie a náčelník Zubatov carovi napsal,že "..větší osobnosti než je Uljanov,dnes v revoluci není" a naznačil Uljanovu fyzickou likvidaci.Podařilo se mu uprchnout do Curychu a při cestě se zastavil v Praze,aby s českými sociálními demo- kraty dohodl způsob expedice čas.Jiskra,který chtěla ruská sociální demo- krakracie tajně od l.l.l901 přes Prahu posílat do Ruska.

Pocházel z několika dětí simbirského inspektora nižších škol a vzdě- lané,hudbymilovné matky,která se ještě nemohla smířit s popravou nejstar- šího syna po atentátu na cara Alexandra roku 1881.Vladimír mměl bratra rád, ale nebyl s nim zajedno,že individuální teror odstraní carismus.Za pokusy svrhnout cara už potovali na Sibiř "děkabristé",Dostojevskij,mnoho skvě- lých lidí car zlividoval.Vladimír hledal teorii,jak měnit svět k lidsko- sti a nikdy nezapomněl na okamžik,kdy mu na gymnaziu někdo půjčil pár strá- nek od neznámého Marxe.Poznal z nich,že měnit se může k lepšímu,ale zname- ná to hodně vědět.To předpokládá pochopit zašifrované postuláty jakékoli vědy.

Vyloučili ho z gymnasia,ale připravil se na maturitu i na státnici na právech sám.Rusko mělo přes 90% chudiny,z ní dělnictva hrstku.Má-li dělnictvo,chudina hnout světem ke spravedlnosti,musí znát.Vladimír v Petro- hradě tajně dělnictvu přednášel a psal pro ně učební texty.

Podruhé Uljanov byl v Praze už pod krycím jménem Lenin v Praze 18.- 30. ledna 1912 na VI.Všeruské konferenci Sociálně demokratické strany. V uplynulých 12 letech vypracoval nová teoretická hlediska pro hnutí děl- nictva.Stál v čele vnitrostranické opozice Ruské sociální demokracie s no- vou,jasnou a teoreticky zdůvodněnou teorií.Marx mu nebyl "Biblí",ale pra- menem poznání,z něhož vymyslel novou strategii a taktiku sociální demokra- cie tak,aby udávala obsah a směr její činnosti v dané době.Žádné dogma,ale návod postupu.Stejně jako Marx formuloval strategii i taktiku doby.Po krva- vé porážce ruské revoluce 1905 carem,se v sociální demokracii objevily teorie skleslosti.Lenin reagoval na dobu i filosoficky knihou Materiali- smus a empirokriticismus".Přijel do Prahy z Paříže.Po 12 dní se vedla v děl- nickém domě v Hybernské ulici polemika mezi dvěma křídly v ruské sociální demokracii.V hlasování o dvou politických směrech došlo k rozdělení Ruské sociální demokracie na 2 křídla:větší část delegátu (bolšinstvo) hlasovala pro Leninovu taktiku,menší část (menšinstvo) pro dosavadní taktiku.Tím na pražské konferenci vznikla Všeruská komunistická strana "bolševiků" (VKS/b),jež začala vydávat vlastní časopis "Pravda".

Do Ruska se Lenin vrátil po 17.letechaž po válce v noci na 3.dubna 1917.Únorová revoluce socialistů (tzv.eserů) 1917 svrhla cara a nastolila "Prozatímní vládu" Kerenského.Pronásledovala "bolševiky" a ti museli do ilegality.Lenin ještě v dubnu 1917 napsal tzv."Dubnové téze",v nichž vy- světlil,proč,jak a kdy převzít moc v zemi,jež se zmítala válkou,hladem a únavou vojsk.Dne 25.října 1917 převzali moc v Rusku "bolševici".Unavení vojáci utíkali z fronty domů a Sjezd sovětů (čili "parlament") zvolený svolaný ze všech koutů země schválil Leninem koncipovaný "Dekret o míru", ,protože "...válka je největší zločin proti lidstvu",psalo se v něm.Rolní- ci chtěli půdu,aby se uživili,a Lenin formuloval "Dekret o půdě",v němž se dostalo 150 milionů hektarů půdy z obrovských latifundií paměštiků (ari- stokratů) do rukou bezzemků.Ve výzvě "K obyvatelstvu" Lenin národy Ruska požádal,aby se chopili vládní moci ve svých oblastech.

V roce 1920,kdy nová lidová Rudá (=stará barva dělnictva) armáda vy- tlačila z Ruska carské a asi 10 západních intervenční armád,nastal v Rusku krutý hlad.Z poměrů carského Ruska,z války a udupání Rusi armádami cara a západních států,jež bránily své,carské ekonomicko-politické zájmy na Rusi. Lenin načrtl první hospodářské a společenské kroky zubožené země.Osvětlil své ekonomicko-politické heslo pro život Rusi: elektrifikace - sověty (vlá- da lidu) - vzdělání.Anglický spisovatel Hrbert Wells tehdy navštívil Leni- na a vyprávuje o rozhovoru s Leninem v knížce "Rusko v mlze".Leninovy před- stav ye Anglickému spisovateli fantazií a nazval v zajímavém vyprávění Lenina "kremelským snílkem".Americký novinář John Reed sledoval převratné dny revoluce osobně a vypsal je v autentické výpovědí "Deset dní,které otřásly světem".Svá očitá svědectví o dění v Rusku napsali rovněž Češi Dr.Bohumil Šmerál v sešitech "Nové Rusko" a spisovatel Ivan Olbracht v kníž- ce podobného titulu.

Od zimy 1921 naordinovali lékaři Leninovi klid a léčbu.Ještě se zú- častnil vzrušeného času tzv.subotníků (dobrovolné práce lidí na rychlé ob- nově země,jichž se sám zúčastnil).Psal základní orientaci pro jednání VKS(b) i Sovětů (vlády).Zdůvodnil přednosti družstevního spoluvlastnictví ve spisku "O družstevnictví" a promluvil k budoucí generaci sovětského Rus- ka na jeho shromáždění.Připomínal,že základem pro život je dokonalá zna- lost,vzdělanost,jež nejen mladému člověku rozevírá humanní smysl lidské existence.Ke konci vyslovil okřídlené trojsloví:Učit se,učit se,učit se. Načrtl směry nové ekonomické politiky (NEP),v níž vtáhl do obnovení a roz- voje Ruska vynikající odborníky bez rozdílu jejich názorů.

Byl si vědom lidských povah a nebezpečí z nevzdělanosti,jež plodí hloupost,nabubřelost,byrokracii,uspěchanost,čili levičáctví.K tomu se váže Leninův poslední burcující článek,v němž upozornil,že se musí postupovat radějiť: "Méně,ale lépe".

Začátkem března 1923 se Leninův zdravotní stav prudce zhoršil.Přesíd- lil do Gorek u Moskvy.Dne 21.ledna 1924 v 6 hodin 50 min. skonal po výronu do mozku.Přál si,jak připomněla jeho žena Krupská,být pohřben v rodinné hrobce.Největší sociální experiment lidských dějin ztratil předčasně vzdě- laného stratéga,který prismatem znalosti minulého hleděl do budoucna.


PD,1964

Na výšinách 903/2 (odstraněno 1991)


Pamětní reliéfy z VI.všeruské konference 1912,

Hybernská ulice,Lidový dům (odstraněno 1990)