Vladimír Tuma

Z Pražský pantheon
Přejít na: navigace, hledání

27.3.1897 Plzeň 19.4.1945 Praha Umučen Němci při výslechu v pankrácké věznici

PD,1945 Vojtěšská 6Český vědec.Pracoval v oboru haematologie,cytologie a umělého pěstování tkání pro biologicko-histologické studium.Za války spolupracoval s ilegální skupinou "Obrana národa".
  Druhá světová válka duněla už na Moravě,Hitlerovy světové ambice se

zcvrkávaly do prachu dějin,ale gestapo stále s německou důsledností nasa- zovalo pomocí sítě slídilů oprátku ilegálnímu hnutí v Čechách.Tůmu zatkli až 23.února 1945.Básník Halas se to dověděl od Tůmovy ženy Jiřiny,která kdysi bývala tajemnicí Pen-clubu.Nikdo však ještě nevěděl,že rozkaz vedení gestapa zněl: nikoho už nikam neposílat,ale rovnou to ukončit

   Tůma měl v březnu 1945 oslavit osmačtyřicítku.U výslechu mlčel a

mlčel,a tak mu,ubitému,zkrvácenému ukončili život zadrhnutím drátu kolem krku přímo u výslechu.Halas rozechvělý mlčenlivou statečností nadaného vědce napsal báseň :"Mlčel".

   Tůmu byl vědec mezinárodně uznávaný.Vystudoval gymnazium na Smícho-

vě a po maturitě podle svého životního programu zamířil na lékařskou fa- kultu.Studium bylo pro něj spíše dramatem poznání,než úzkostí před zkou- škami.A zakončení studia pro něj znamenalo jenom formální hranici,za níž byla dlouhá cesta vědecké kariéry

   Nastoupil na místo demonstrátora v lékařském ústavu pro histologii

a embriologii a zanedlouho jej zařadili mezi pomocné vědecké síly.Naučil se němčině,angličtině,francouzštině,španělštině a srbochorvatštině,za vzdě- láním odešel do Jeny,Itálie i Francie a zbrouzdal pak za svým oborem takř- ka celou Evropu.

   Dne 13.6.1925 proslovil osmadvacetiletý adept docentury habilitační

řeč na téma:"O thromobocytech člověka a obratlovců" a bez jakýchkoli roz- paků mu udělili titul docenta lékařské fakulty.Už následujícího roku 1926 se stal členem mezinárodní organizace "Assotiation des Anatomistes",je-

jichž kongresů se po léta potom zúčastňoval.

   Od studijních let hodně publikoval,ale po studiu a hlavně před a

po habilitací přímo chrlil jednu studii za druhou.Za všechny lze uvést alespoň dvě:"Kultivace tkání in vitro" a "O vlivu gamma záření na vývoj zárodku kuřete".Šel zřejmě až ke kořenům věci svého oboru,přičemž přeložil hodně vědeckých prací z angličtiny.Šíře jeho vědeckých zájmů jej ještě ve dvacátých letech zavedla na Vysokou zemědělskou školu,kde od roku 1925 nechyběl na žádných cvičeních ani na přednáškách o mikroskopické anatomii a vývoji zvířat.Dosáhl tam nejen diplomu inženýra chemie,ale v roce 1931 se na zemědělské škole rovněž habilitoval na docenta.

   Ve vědeckých kruzích se už mělo za to,že docent Tůma,který na ka-

tedře prof.Srdínka přednášel haematologii,pokusné studium cytologické a nauku o umělém pěstování tkání k účelu studia biologicko-histologickému, bude jednou Srdínkovým nástupcem.Bibliografie jeho prací a mezinárodní proslulost už koncem třicátých let prozrazovaly,že do lékařské vědy i pe- dagogiky vstoupila osobnost.

   Dne 29. září 1938 se však čtyři státníci Evropy v Mnichově velkoryse

a bez účasti ČSR dohodly,že pro "záchranu míru" Hitlerovi obětuji maličkou zemi uprostřed Evropy.Angličan Chamberlein v domnění,že tím Hitlera uchlá- cholí a odvrátí jeho pozornost od své země,doma vytruboval,že zachránil mír pro Evropu.Dne 15.března 1939 Hitler už stál v okně Pražského hradu a hleděl na pokořenou Prahu.

   Republika sice mobilizvala,Tůma měl ve vojsku na starosti sanitní

vlaky,ale porušení úmluv o vzájemné pomoci s Francií a Anglií Republiku postavilo před hamletovskou otázku "být či nebýt".Ještě dlouho po zabrání Československa byl Tůma ve spojení se svými francouzskými vědeckými přáte- li,ale i ti postupně umlkli,tušíce i svůj podobný osud.

   Tůma okamžitě našel cestu do ilegální skupiny protifašistického od-

poru češkých důstojníků "Obrana národa",pomáhal lidem,kteří museli utéci do zahraniči a navázal spolupráci s důstojníky Balabánem,Mašínem,Morávkem, Plasem a s jinými ze zpravodajské služby pro zahraničí.Hnutí mu předávalo k mikrografickému zpracování informace,jež se posílaly přes Slovensko do ciziny.Tůma se rovněž postaral o vysílačku a sám mnohokráte vysílal zprávy pro zahraniční odboj.

   Po uzavření českých vysokých škol (1939) pracoval v Zemědělském

ústavu,v němž jako všude jinde seděl na vedoucí židli dosazený Němec prof.Krtscher z Drážďan,jemuž Tůma svou ilegální činnost prováděl přímo pod svícnem okupačních hlídačů.

   Ještě několik dní před zatčením,kdy se zdálo,že Němci porozuměli

své beznaději,Tůma vysílal zprávy do zahraničí.Nikdo už nevypátrá,kterou skulinou proniklo světlo do Tůmovy konspirace.Zůstalo po něm prázdno po nadějné vědecké kapacitě a památka obrovské lidské a národní hrdo- sti:"Mlčel".