Bohuslav Vrbenský

Z Pražský pantheon
Přejít na: navigace, hledání

30.3.1882 Opočnice u Městce Králového 25.11.1944 Moskva Urna v Památníku osvobození,po zrušení 1990 na Olšanech


PD,J.Lankáš 1982 Na Šafránce 4



Český politik a lékař.Založil v roce 1918 "Českou stranu so- cialistickou".Třikrát byl ministrem vlády ČSR. Za 2.světové války člen londýnské Státní rady a čsl.vojenské mise v SSSR.


  "...úřad povolán jest sloužiti bez výhrad zájmům a

potřebám lidu."

                  B.Vrbenský



   Pocházel ze čtrnácti dětí rolníka,který synovu talentu mohl nabíd-

nout jenom alumnát,čili neplacené kněžské studium.Byl ale z katolického útulku sv.Boromea v Hr.Králové vyloučen "pro materialistické názory".Při- hlásil se na medicínu v Praze a živil se kondicemi. Byl všude,kde se jed- nalo o sociální právo lidi nebo o požadavky lidí nebo na státní právo Če- chů.V roce 19O9 dostudoval medicinu a přísahal s Hippokratem pln mravní odhodlanosti:"...ať vstoupím kamkoliv,přijdu tam s úmyslem léčit nemocné. Budu-li věren své přísaze,nechť je mi dovoleno mít prospěch z mého poslání a být ctěn lidmi...". Pak si otevřel zubní ordinaci.

   Bouřlivák za právo a spravedlnost věděl,že hippokratovskou přísahu

by měla ctít celá společnost,protože byla nemocná bezprávím a hladem.Mnozí bouřliváci vyznávali na skalpel anarchismu.Vrbenský byl členem redakce čas."Komuna".Pak sám vydával čas. "Zádruha" a "Mladý průkopník".Vyhranil své názory ostře socialisticky a antimilitaristicky.Zdůrazňoval potřebu hu- manního programu života socialistického typu.Proto si jej dobře zapasali v policejních análech.

   Tři dni po vyhlášení světové války (1914) mu úřady jeho časopisy za-

stavily.Zatkli jej 25.září 1914 a obvinili z velezrady,protože je byl ve-

řejně proti válce.Dva a půl roků jej věznili v internačních táborech,ale odsoudit jej k smrti se policii nezdařilo.V květnu 1917 Vrbenského zařadili do funkce lékaře vězenského tábora v Oberhollabrunnu.

   Zpodzima 1918 se císaří Karlu nepodařilo zachránit monarchii.Ta zahy-

nula na svou chorobu "žaláře národů".Vrbenský se vrátil do Prahy a vyzval politické organizace blízké jeho názorovému postoji,aby společně ustavily politickou stranu.Tak se na slučovacím sjezdu 1918 seskupili v jednu stranu národní sociálové,česká demokracie a část Masarykových realistů do jednot- né "České strany socialistické".V úvodní řeči na jejím sjezdu MUDr.Vrbenský prohlásil: "My chceme český stát,který bude čímsi novým".

   Byl poslancem a v Kramářově vládě se stal ministrem výživy lidu.Byl

hlad,zemi vyrabovala válka a domů se nevrátilo na 10 milionů vojáků,vrátilo se na 20 milionů mrzáků a zemím scházelo 400 miliard dolarů,jež uzmula vál- ka.Většina národa hladověla,keťasi okrádali a do zjitřených nálad bubnovaly politické strany své programy.Většina lidí čekala na sociálně spravedlivější stát.

   Vrbenský přišel s myšlenkou,aby se veřejně rozebraly příčiny války a

podle příčin se hledala náprava.Volal po nezbytnosti změn vlastnictví vý- robních prostředků a distribuce.Vlastníkem by měl být lid,národ,zdůrazňoval, a pustil se s JUDr.T.Bartoškou do zpracovávání návrhu na postupné státní reformy.Navrhovali: vyvlastnit podniky nad 20 zaměstnanců,rozdělit bývalou císařskou půdu,církevní statky nad 50 ha zkonfiskovat bez náhrady a rozdě- lit je rolníkům.Hlavní formu vlastnictví spatřoval v družstvech,jejichž členové měli mít podíl na zisku.Pravicoví oponenti samozřejmě křičeli,že je to "bolševický výlet do ČSR".

   Vláda pověřila Vrbenského,aby převzal doly na Mostecku do českosloven-

ské správy.Podařilo se mu uhasit bouři německých extremistů a dohodnout se s nimi.Pak byl Vrbenský do roku 1923 ještě dvakrát ministrem: veřejných prací,zdravotnictví a tělovýchovy.Když vláda chtěla vydat zákon "Na ochra- nu republiky",který měl omezit mnoha demokratická práva lidí,hlasoval v par- lamentě proti.A to byl zlom v jeho politickém životě.Česká socialistická strana jej za hlasování proti tomuto zákonu vyloučila.

   Vrbenský v roce 1924 založil "Nezávislou socialistickou stranu děl-

nickou",která měla matolik společná programová východiska s Hakenovou a Šmeralovou Komunistickou stranou,že s ní v roce 1925 splynula.

   Dvě dimenze Vrbenského života - lékař a politik splynuly v jeden ide-

ál: demokratický,humanistický a socialně spravedlivý stát.Tento ideál však zůstal jako mnohé podobné historické pokusy učinit lidský svět lidským,nena- plněn.

   Vrbenský uvítal Leninův experiment v Rusku s nadějí,že znamená doko-

nalejší společenský řád.V roce 1934,kdy ČSR uznala existenci SSSR de iure, se stal Vrbenský prvním předsedou "Svazu přátel SSSR".

   Vrbenský nescházel nikde,kde se jednalo o zájmy prostých občanů.

V letech 1938-39 byl náměstkem primátora Prahy dr.Klapky.Okupanti jej zat- kli,ale Vrbenskému se podařil útěk přes Polsko do SSSR.Táhlo mu k šedesát- ce,zprvu v zemi sovětů léčil a o něco později byl jmenován členem londýn- ské Státní rady a Československé vojenské mise v SSSR.

   Zemřel půl roku před koncem války a jeho popel byl převezen do Prahy.